වැඩි ලාභයට පහසුවට යට වී ලෙඩ වෙනවද?

අවබෝධයෙන් රෝගී නොවෙමුද? 2019 ය රසායිනික පොහොර යෙදූ ආහාර ගැනීමෙන් වැළකීමේ, දුරස්වීමේ හෝ අවම කිරීමේ ප්‍රාර්ථනීය වසර කරගන්න ඇරයුම්. වර්තාමානයේ

Read more

ප්‍රයෝජනයට නොගෙන අභාවයට යන ත්‍රීකුණාමලය ඉන්ධන ටැංකි – History of Oil Tanks in Tincomalee

පෘතුවියේ භූගෝලීය පසුබිමට අනුව ලොවට පහළවී ඇති ස්වභාවික වරායයන් ප්‍රමාණය අතලොස්සකි. ලෝකයේ හොඳම ස්වභාවික වරායන් අතුරින් දෙවන ස්ථානය ත්‍රිකුණාමලය වරායට

Read more