ප්‍රයෝජනයට නොගෙන අභාවයට යන ත්‍රීකුණාමලය ඉන්ධන ටැංකි – History of Oil Tanks in Tincomalee

පෘතුවියේ භූගෝලීය පසුබිමට අනුව ලොවට පහළවී ඇති ස්වභාවික වරායයන් ප්‍රමාණය අතලොස්සකි. ලෝකයේ හොඳම ස්වභාවික වරායන් අතුරින් දෙවන ස්ථානය ත්‍රිකුණාමලය වරායට

Read more